Privacyverklaring | Hoe wij omgaan met jouw gegevens

Vragen?

Neem contact met ons op via contact

De Fanfabriek respecteert de privacy van alle gebruikers van defanfabriek.nl. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer je onze website bezoekt, hoe we dat doen en welke rechten je daarbij hebt. We passen deze privacyverklaring soms aan, bijvoorbeeld als er wetswijzigingen zijn.

Wat doen we met jouw persoonsgegevens?
Om onze activiteiten goed te kunnen doen, is het soms nodig jouw persoonsgegevens te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet.
We beschikken over persoonsgegevens doordat je gebruik hebt gemaakt van onze diensten en/of doordat je deze zelf aan ons hebt verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
• Bij bezoek aan de website: activiteiten op onze website, locatie, internetbrowser, apparaat en IP-adres
• Bij invullen van het contactformulier: voor- en achternaam, organisatie en e-mailadres
• Bij inschrijving voor de nieuwsbrief: voor- en achternaam en e-mailadres
• Bij uploaden cv: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en -plaats, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact

1. WAAROM WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
We verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen doen, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Het doel van het verwerken van jouw gegevens voor jou is:
• afhandeling van je verzoek om informatie of publicaties;
• het onder jouw aandacht brengen van (en het verstrekken van) informatie over actuele projecten.
En voor De Fanfabriek:
• werving van personeel en beoordeling van geschiktheid van de sollicitant;
• versturen van onze digitale nieuwsbrief;
• samenstellen van gebruikersstatistieken;
• beveiliging van onze website(s).
Als we persoonsgegevens willen verwerken voor een ander doel, dat niet verwant is aan één van de hiervoor genoemde doelen, zullen wij je daar altijd over informeren. Bijvoorbeeld door aanpassing van deze privacyverklaring, een bericht op onze website of een persoonlijk bericht aan jou.

2. GEGEVENS OVER DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN JE GEGEVENS
De Fanfabriek is een initiatief van LBL Media B.V. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is om deze reden LBL Media B.V., Jansbuitensingel 23, 6811 AD Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75245183.

3. WETTELIJKE GROND VOOR HET GEBRUIK VAN JE GEGEVENS
Wij mogen jouw persoonsgegevens gebruiken omdat dat noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. Dat gerechtvaardigd belang is het (digitaal) werven van personeel, het onder de aandacht brengen van De Fanfabriek en lopende projecten, het in contact komen met (potentiële) relaties en sollicitanten en het verbeteren van onze website. Als je jouw persoonsgegevens in een webformulier invult, geef je ook toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Je kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken. Wij zullen het verdere gebruik van je persoonsgegevens dan beëindigen, tenzij wij een andere wettelijke grond voor het gebruik hebben.

4. AAN WIE KUNNEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN?
Alleen medewerkers van De Fanfabriek die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot jouw gegevens in het systeem van De Fanfabriek.
Als we derden ook toegang geven tot jouw gegevens, doen we dat uitsluitend als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.
Voor het beheer en onderhoud van onze computersystemen, kan het verder nodig zijn dat onze leverancier inzage heeft in de systemen. Daarbij kan de leverancier ook mogelijk persoonsgegevens inzien. Dat gebeurt alleen als de leverancier ons anders echt niet kan helpen en onder strenge voorwaarden van onder meer geheimhouding die we met de leverancier hebben afgesproken.

5. COOKIES EN HYPERLINKS
Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Onze websites kunnen hyperlinks naar websites van andere partijen bevatten. De Fanfabriek is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin is De Fanfabriek verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

6. JOUW RECHT VAN BEZWAAR
Je kunt bezwaar maken tegen gebruik van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor kun je contact opnemen met De Fanfabriek
Ook met vragen of meer informatie over het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens kun je uiteraard contact met ons opnemen. Verder kun je bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. ANDERE RECHTEN IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS
• Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
• Als je vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over jou hebben, dan kun je deze persoonsgegevens laten corrigeren.
• Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan je verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.
• Je kunt ons ook vragen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
• Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengen of uitermate onpraktisch zijn.
• Je kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen overeenkomstig de instructie als vermeld onder punt 6.


8. BEWAARTERMIJNEN
We bewaren je gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.


9. HOE BEVEILIGEN WE JOUW GEGEVENS?
Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de bezoekers van onze website te beschermen tegen onrechtmatige toegang tot of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, zullen wij je zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren je dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Samen fans maken?

Nieuwsgierig naar meer? Wij gaan graag met je in gesprek over jouw retail content- en Retail Mediastrategie

mail ons
of bel met Jiska of Charlotte:
085 071 0876
2193